Garaže

Garaža nema javni karakter i služi isključivo potrebama korisnika. Za stanare i korisnike poslovnih prostora osigurano je 298 parkirno garažnih mjesta. Ulaz u podzemne etaže osiguran je iz Kurelčeve ulice, a ulazno/izlazna natkrivena rampa smještena je unutar građevinske parcele u sklopu građevine.

Garažna mjesta (koja se nalaze na etažama -3 i -4) sa svih strana ograđena su rešetkastom pregradom (cinčana bravarska konstrukcija), uključivo i vrata u skladu sa protupožarnim zahtijevima. Vrata se otvaraju automatski putem kartice.